Adatkezelési

tájékoztató

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a BeautyBeat Kft. (székhelye: 6000 Kecskemét, Kada Elek utca 9.,adószám: 29260368-2-03) „Adatkezelő” által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, amelyet mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya a www.kecskemet-kozmetika.hu címen elérhető weboldalhoz (a továbbiakban: „Weboldal”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

Adatkezelési Tájékoztató

Fogalmak

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Alapelvek

Az Adatkezelő az Infotv. valamint a GDPR rendelkezéseivel összhangban vállalja, hogy - A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” elve); - A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség” elve); - A kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság” elve); - Gondoskodik arról, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság” elve); - A személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintett azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljának eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság” elve); - A személyes adatokat olyan módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személye adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is („integritás és bizalmas jelleg” elve).

Adatkezelő adatai

Az Adatkezelő neve: BeautyBeat Kft. Az Adatkezelő székhelye: 6000 Kecskemét, Kada Elek utca 9. Adószám: 29260368-2-03

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE A HONLAP HASZNÁLATA SORÁN

A HONLAP SZERVER NAPLÓZÁSA A Honlap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a Felhasználó tevékenységét a szolgáltatások működésének biztosítása céljából. Ennek során az alábbi adatok kezelésére kerül sor: IP cím, eszköz és böngésző adatok, amelyek önmagukban az Érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a Felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. A Szolgáltató a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a Felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. A honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, weblapok látogatásával elfogadja a Felhasználó. Igénybevett adatfeldolgozók: Név: Magyar Hosting Kft. Elérhetőség: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. Web: http://www.mhosting.hu Adatfeldolgozói Feladat: online tárhely biztosítása, Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése: A külső szolgáltatók szervere közvetlenül a Felhasználó számítógépével áll kapcsolatban, és a külső szolgáltatók a szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a Felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (például IP cím¬, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A HONLAP COOKIE KEZELÉSE

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a Felhasználók böngészhessék Honlapunkat, használják annak funkciót, pl. többek között a Felhasználó által az adott oldalon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag a Felhasználó aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a Felhasználó számítógépéről.

Használatot elősegítő sütik

Ezek a sütik lehetőséget biztosítanak a Szolgáltató számára, hogy megjegyezhesse a Felhasználó Honlappal kapcsolatos választásait vagy az általa szolgáltatott információkat, mint például felhasználónév, nyelv, régió, amelyben a Felhasználó tartózkodik. Ezek segítségével tudja a Szolgáltató leginkább a Felhasználók igényeihez igazítani a Honlapot. Ezek, a pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

Sütik engedélyezése vagy tiltása

A sütik kezelésének jogalapja a Felhasználó hozzájárulása. A hozzájárulást a Felhasználó a Honlapon található „Elfogadom” gomb megnyomásával adja meg. Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne-e sütiket engedélyezni vagy nem.. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy mivel a sütik célja a Honlap használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy Felhasználóink nem lesznek képesek Honlapunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve, hogy a Honlap a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében. A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól, korlátozás végrehajtásáról az alábbi linkeken tájékozódhat: Google Chrome Firefox Microsoft Internet Explorer 11 Microsoft Internet Explorer 10 Microsoft Internet Explorer 9 Microsoft Internet Explorer 8 Safari- A sütikről továbbá az alábbi címen tájékozódhat: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie Amennyiben segítségre van szüksége a cookie-k beállításával vagy törlésével kapcsolatban, kérem, jelezze a jelen Tájékoztató VI.4. pontjában foglalt elérhetőségeken.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

Az Adatlapon szereplő „Hozzájáruló Nyilatkozat Személyes Adatok Kezeléséhez” című dokumentumban foglalt nyilatkozat és az annak alapján történő adatkezelés az Infotv., valamint a GDPR, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, továbbá az azzal összefüggő részletes szabályokat tartalmazó 76/2004. (VIII.19.) ESzCsM rendelet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban áll. A személyes adatok kezelésére, illetve felhasználásra vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonható. Az adatkezelés vonatkozásában a magánszemélyek a következő jogokkal rendelkeznek: (i) a rávonatkozó személyes adatokhoz hozzáférést kérni; `{`folyamatban lévő adatkezelés esetén az érintett hozzáférést kaphat az adatkezelés céljáról, személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről, a tárolás tervezett időtartamáról, helyesbítésről, törlésről, kezelés korlátozásáról, panasz benyújtásának jogáról, adatok forrásáról, automatizált döntéshozatal tényéről, adattovábbítás esetén annak garanciáiról. Ez azonban nem egy abszolút jog, és más személyek érdekei korlátozhatják a hozzáférési jogokat.`}` (ii) a személyes adatai helyesbítését kérni; `{`kérés alapján az Adatkezelő köteles kijavítani a pontatlan személyes adatokat, vagy ki kell egészíteni a hiányos személyes adatokat.`}` (iii) a személyes adatai törlését kérni; `{`„az elfeledtetéshez való jog”, késedelem nélkül köteles törölni az adatkezelő az érintett adatait, ha a) azokra már nincs szükség b) visszavonja az érintett a hozzájárulást és nincs más jogalapja c) tiltakozik az érintett az adatkezelés ellen d) jogellenes adatkezelés e) jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. (iv) a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni; `{`kérheti az érintett, ha a) vitatott az adatkezelés pontosága, b) jogellenes az adatkezelés, de ellenzi az adatok törlését, c) az érintett számára szükségesek az adatok bár az adatkezelőnek nincs szüksége rá, d) adatkezelés elleni tiltakozás esetén, amig az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget képeznek az érintett jogos indokaival szemben. Ilyen esetekben az Adatkezelő az adatokat kizárólag a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatja fel. (v) adathordozhatóság biztosítását kérni; `{`A magánszemélyek meghatározott feltételek esetén jogosultak arra, hogy személyes adataikat, melyekhez hozzáféréssel rendelkezik az adatkezelő, egy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában megkapják, és ezt követően jogosultak arra, hogy az ilyen adatokat egy másik entitásnak továbbítsák anélkül, hogy ebben az adatkezelő meggátolná őket.`}` (vi) tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen (ideértve a profilalkotás ellen történő tiltakozást); (vii) tiltakozni az automatikus döntéshozatallal összefüggésben (ideértve a profilozást is). Az Adatszolgáltató a jogai gyakorlása érdekében a kecskemet-kozmetika@gmail.com email címre küldött levelében, vagy írásban a fenti postacímére küldött postai küldemény útján fordulhat az adatkezelőhöz. Az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül (minden esetben a kérelem beérkezésének napjával megegyező dátumú napon; amennyiben ez munkaszüneti napra esik, akkor az azt megelőző utolsó munkanapon) tájékoztatja az Adatszolgáltatót a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Adatszolgáltatót. Ha az Adatszolgáltató elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Adatszolgáltató azt másként kéri. Az Adatszolgáltató részére a kért információkat és a tájékoztatást, valamint intézkedést elsősorban díjmentesen kell biztosítani. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Adatszolgáltató kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Adatszolgáltató kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Adatszolgáltatót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Adatszolgáltató panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Ha az Adatszolgáltató kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre vagy észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a Kérelem alapján történő intézkedést. A Kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az Adatszolgáltatóhoz rendelhető. Az Adatkezelő az általa kezelt más adatoktól elkülönítetten tartja nyilván az Adatszolgáltató személyes adatait. Az Adatszolgáltató személyes adatait a IV. fejezetben az adatkezelésre és feldolgozásra megnevezett személyek kizárólag egymásnak jogosultak továbbítani. Az Adatszolgáltató személyes adatainak további személyek számára történő hozzáférhetővé tétele kifejezetten tilos, kivéve, ha az Adatszolgáltató a kiszolgáltatható adatkört és a címzettet pontosan megjelölve ehhez előzetesen írásban hozzájárult. Az Adatszolgáltató kizárólag a saját személyes adatai továbbításához járulhat hozzá. Cselekvőképességükben korlátozott vagy cselekvőképtelen személyek esetében a törvényes képviselő nyilatkozata szükséges. Az adattovábbításhoz való hozzájárulás bármikor visszavonható, a hozzájárulás visszavonása esetén további adattovábbítás nem lehetséges. Nem szükséges hozzájárulás olyan adattovábbításhoz, amelyre törvény kifejezett felhatalmazást ad az adatkör és az adatkezelési cél pontos megjelölésével, valamint a hatóságok egyedi adatkéréseinek teljesítéséhez sem, amennyiben az adatkérésben pontosan megjelölik azt a jogszabályhelyet, amely alapján az adatkérő jogosult a személyes adatok megismerésére. Amennyiben az Adatszolgáltató az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Adatszolgáltató választása szerint – az Adatszolgáltató lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatszolgáltató továbbá jogosult arra, hogy a NAIH-nál tájékoztatást kérjen jogaival kapcsolatban, továbbá jogsérelemre vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással vizsgálatot kezdeményezzen az alábbi elérhetőségeken: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

Kapcsolat

Írj nekünk!